Regulamin studiów
logo logo

Budownictwo energooszczędne 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

REGULAMIN

STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BYDGOSZCZY

Objaśnienia pojęć używanych w Regulaminie:

-    efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów,

-    elektroniczny system obsługi studiów obowiązujący w Uniwersytecie system informatyczny, w którym odnotowywane są i przechowywane w formie elektronicznej informacje związane z przebiegiem studiów,

-    forma studiów– studia stacjonarne lub niestacjonarne,

-    forma zajęć dydaktycznych – wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia projektowe, ćwiczenia terenowe, lektoraty itp.,

-    indeks – dokument, w którym rejestrowany jest przebieg studiów studenta. Indeks w postaci urzędowego druku jest własnością słuchacza; dokumentacja przebiegu studiów może występować w formie elektronicznej,

-    kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej – dziekan,

-    kwalifikacje – efekty kształcenia poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję, potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia,

-    kwalifikacje podyplomowe – osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem,

-    Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego,

-    moduł kształcenia – przedmiot lub grupa przedmiotów, również praktyka, z przyporządkowaną liczbą punktów ECTS,

-    obszar kształcenia – zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

-    plan studiów – element programu studiów zawierający nazwy i kody przedmiotów, czas ich realizacji (semestr), formy prowadzenia przedmiotu/modułu/praktyki i ich wymiar godzinowy, liczbę punktów ECTS oraz formę zaliczenia przedmiotu/ modułu/praktyk,

-    podstawowa jednostka organizacyjna – wydział,

-    program kształcenia – opis określonych przez uczelnię spójnych efektów kształcenia zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz opis procesu kształcenia prowadzącego do osiągnięcia tych efektów wraz przypisanymi do poszczególnych przedmiotów/modułów/praktyk tego procesu punktami ECTS,

-    program studiów – opis procesu kształcenia prowadzący do uzyskania zakładanych efektów kształcenia,

-    przedmiot – zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych do realizacji w danym semestrze planu studiów, podlegających łącznej ocenie, któremu przypisano całkowitą liczbę punktów ECTS,

-    punkty ECTS – punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów kształcenia,

-    słuchacz – uczestnik studiów podyplomowych,

-    studia niestacjonarne – forma studiów wyższych, w której liczba godzin dydaktycznych jest nie mniejsza niż 60% ogólnej liczby godzin realizowanych na studiach stacjonarnych tego samego kierunku, poziomu i profilu kształcenia,

-      studia podyplomowe – forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych,

-    studia stacjonarne – forma studiów wyższych, w której co najmniej połowa programu kształcenia jest realizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,

-      ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 z późniejszymi zmianami).

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe w zakresie obszaru kształcenia, z którym związany jest co najmniej jeden kierunek studiów prowadzony przez uczelnię.
 2. W przypadku, gdy program studiów podyplomowych wykracza poza zakres, o którym mowa w ust. 1, do prowadzenia tych studiów wymagana jest zgoda ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego wydana po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Studia mogą być także prowadzone we współpracy z innymi jednostkami oraz instytucjami, również zagranicznymi na podstawie zawartego porozumienia między tymi jednostkami, określającego obowiązki i zadania poszczególnych jednostek.
 4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera rektor.
 5. Studia podyplomowe mogą być finansowane lub dofinansowane przez instytucje zewnętrzne, w tym z funduszy Unii Europejskiej lub innych. Wysokość opłat za te studia ustala się z uwzględnieniem zasad finansowania lub dofinansowania tych studiów.
 6. Studia finansowane ze źródeł wymienionych w ust. 3 realizowane są na zasadach obowiązujących na studiach podyplomowych, z wyjątkiem wymagań stawianych przez realizację danego projektu, bądź dokumentację konkursową.
 7. Cudzoziemcy mogą odbywać studia podyplomowe na warunkach określonych odrębnymi przepisami.
 8. W przypadku cudzoziemców wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany lub nostryfikowany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 9. Ilekroć w regulaminie jest mowa o studiach należy rozumieć przez to studia podyplomowe.

§ 2

1. Celem studiów podyplomowych jest:

a) kształcenie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,

b) uzyskanie nowych kwalifikacji,

c) poszerzenie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu,

d) aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki.

2. Studia mogą być prowadzone w języku polskim lub w języku obcym oraz w trybie kształcenia na odległość zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 3

 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone jako studia stacjonarne i niestacjonarne.
 2. Zasady tworzenia i likwidacji studiów podyplomowych określają wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia i modyfikacji programów kształcenia dla studiów podyplomowych w Uniwersytecie.
 3. Program studiów podyplomowych oraz jego zmiany przygotowuje kierownik studiów podyplomowych.
 4. Efekty kształcenia uchwala rada wydziału oraz Senat, po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich.
 5. Program studiów w tym plan studiów podyplomowych oraz wszelkie w nich zmiany uchwala rada jednostki prowadzącej studia, a zatwierdza prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.
 6. Studia podyplomowe prowadzone są w wymiarze co najmniej 180godzin dydaktycznych i trwają nie krócej niż 2 semestry.
 7. Program kształcenia powinien umożliwiać uzyskanie przez słuchaczy co najmniej 30 punktów ECTS.
 8. Zakres studiów podyplomowych przygotowujących do zawodu nauczyciela określa rozporządzenie ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
 9. Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela określają minimalną liczbę godzin zajęć zorganizowanych, praktyk oraz minimalną liczbę punktów ECTS przypisanych poszczególnym modułom.
  1. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych może być prowadzone w zakresie:
   1. przygotowania do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) - moduł 4,
   2. przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym dla absolwentów studiów posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego - moduły 2 i 3, z tym, że w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia może ono obejmować wyłącznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szkołach podstawowych,
   3. pedagogiki specjalnej dla osób, które posiadają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela - moduł 5.

11. Słuchacz studiów zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych objętych planem studiów oraz do uzyskania wymaganych zaliczeń i zdania wymaganych egzaminów.

 1. W zależności od planu studiów słuchacz może być zobowiązany do przygotowania pracy końcowej. Forma pracy końcowej wynika ze specyfiki studiów podyplomowych i jest określona w programie kształcenia.
 2. Oceny pracy końcowej dokonuje jej opiekun (promotor) lub recenzent wyznaczony przez kierownika studiów.

§ 4

 1. Ogólny nadzór nad działalnością studiów podyplomowych sprawuje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.
 2. Nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi sprawuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej i rada podstawowej jednostki organizacyjnej.
 3. Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca studia zobowiązana jest do:
 4. przestrzegania praw słuchacza studiów podyplomowych przewidzianych w niniejszym Regulaminie,
 5. realizacji zajęć dydaktycznych przez nauczycieli akademickich posiadających odpowiednie kwalifikacje naukowe, dydaktyczne lub zawodowe, z zastrzeżeniem ust.4
 6. zapewnienia sal dydaktycznych i odpowiedniej bazy dydaktyczno-laboratoryjnej do prawidłowej realizacji programu studiów,
 7. zapewnienia materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla słuchaczy studiów podyplomowych,
 8. zapewnienia zaplecza organizacyjno-administracyjnego studiów,
 9. udostępnienia na stronie internetowej lub tablicach ogłoszeń możliwości zamieszczania informacji dotyczących programu kształcenia, rozkładu zajęć,
 10. wydania po ukończeniu studiów podyplomowych świadectwa ich ukończenia.

4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu realizacji prawidłowych celów kształcenia w ramach studiów, dopuszcza się możliwość prowadzenia wybranych zajęć przez osoby niebędące nauczycielami akademickimi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

 1. Kierownika studiów podyplomowych powołuje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej.
 2. Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich może odwołać kierownika studiów na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej lub z własnej inicjatywy.
 3. Kierownikiem studiów podyplomowych może być nauczyciel akademicki zatrudniony na pełnym etacie w jednostce prowadzącej studia i posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
 4. Do zakresu obowiązków kierownika studiów należy wypełnianie wszystkich postanowień niniejszego regulaminu oraz:
 5. przygotowywanie programów studiów i ich modyfikacja,
 6. zapoznania słuchaczy studiów, między innymi z: programem kształcenia, efektami kształcenia, zasadami weryfikacji efektów kształcenia, warunkami ich ukończenia,
 7. zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej,
 8. zapoznania słuchaczy z procedurami Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK),
 9. realizację procedur WSZJK,
 10. nadzór nad obsługą administracyjną studiów,
 11. dbałość o sprawy związane z odpłatnością za studia, w tym o podpisanie umów ze słuchaczami studiów zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
 12. realizacja studiów zgodnie z zatwierdzoną kalkulacją kosztów,

ł) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów obejmującej: ewidencję słuchaczy, protokoły egzaminacyjne i inne materiały dokumentujące przebieg studiów,

 1. wystawianie zaświadczeń dla słuchaczy studiów,
 2. wystawienie świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla ich słuchaczy.

§ 6

 1. Od rozstrzygnięć podejmowanych w indywidualnych sprawach słuchaczy, przysługuje odwołanie do prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
 2. Odwołanie składa słuchacz za pośrednictwem kierownika studiów.
 3. Rozstrzygnięcie prorektora ds. dydaktycznych i studenckich jest ostateczne i nie przysługuje od niego dalszy środek odwoławczy.
 4. W sprawach dotyczących zasad i trybu odbywania studiów objętych przepisami niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcia w pierwszej instancji podejmuje kierownik studiów.

Rekrutacja na studia podyplomowe

§ 7

 1. Przed ogłoszeniem terminów rekrutacji kierownik studiów składa wniosek o uruchomienie kolejnej edycji studiów do prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.
 2. Rekrutacja na studia odbywa się na zasadach określonych w akcie powołania tych studiów.
 3. Kierownik studiów podaje do wiadomości publicznej: warunki przyjęcia na studia, limit miejsc, termin i miejsce składania dokumentów, co najmniej 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia zajęć.
 4. Rekrutacja może być prowadzona w formie elektronicznej.
 5. Uruchomienie edycji studiów uzależnione jest od liczby kandydatów.

§ 8

 1. Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą mogą ubiegać się osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia.
 2. Kandydat na studia podyplomowe składa w dziekanacie/ sekretariacie studiów następujące dokumenty:
 3. podanie o przyjęcie na studia,
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. kserokopię dowodu osobistego/paszportu,
 6. inne dokumenty wskazane w zasadach rekrutacji, zawarte w akcie powołującym studia.

§ 9

 1. Rekrutację na studia przeprowadza powołana przez dziekana na wniosek kierownika studiów podyplomowych komisja rekrutacyjna.
 2. Przyjęcie na studia następuje na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów oraz po spełnieniu dodatkowych wymogów, jeśli zostały one określone.
 3. Kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.
 4. Decyzję doręcza się niezwłocznie kandydatowi na adres wskazany do korespondencji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście, żądając potwierdzenia odbioru na kopii decyzji.
 5. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 przysługuje odwołanie do prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 6. Osoba przyjęta na studia staje się słuchaczem studiów podyplomowych.

Organizacja studiów podyplomowych

 1. Rok akademicki na studiach podyplomowych rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 2. Zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych mogą rozpoczynać się semestrem letnim lub zimowym.
 3. Rok akademicki obejmuje:
 4. okres trwania zajęć dydaktycznych:

-     semestr zimowy,

-     semestr letni

na studiach stacjonarnych każdy nie dłuższy niż 15 tygodni; na studiach niestacjonarnych każdy obejmujący zjazdy dydaktyczne, których liczba w semestrze wynika z programu studiów (planu studiów),

 1. czas trwania sesji egzaminacyjnych:

-     zimowej,

-     zimowej poprawkowej,

-     letniej,

-     letniej poprawkowej

 1. W przypadku uzasadnionej konieczności przedłużenia terminu rekrutacji, jednak nie dłużej niż o jeden miesiąc od daty rozpoczęcia danego semestru, przedłuża się czas trwania zajęć na tym semestrze o ten okres.
  1. Szczegółową organizację roku akademickiego ustala rektor i podaje do wiadomości co najmniej na trzy miesiące przed jego rozpoczęciem.

§ 11

 1. Słuchacz studiów podyplomowych otrzymuje indeks, który stanowi jego własność. Wzór indeksu określa rektor.
 2. Przebieg studiów podyplomowych odnotowuje się w protokołach egzaminów i zaliczeń, karcie okresowych osiągnięć słuchacza oraz w indeksie.
 3. Szczegółowy harmonogram zaliczeń i egzaminów, w tym poprawkowych określa kierownik studiów podyplomowych.
 4. Terminy uzyskiwania zaliczeń i egzaminów, w tym egzaminów poprawkowych na studiach podyplomowych ustala kierownik studiów podyplomowych.

WERYFIKACJA I OCENA OSIĄGNIĘTCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

§ 12

 1. Weryfikacji i ocenie podlegają wszystkie efekty kształcenia zdefiniowane w programie studiów dla danego modułu/przedmiotu w ramach zakresu studiów.
 2. Weryfikację i ocenę efektów kształcenia przeprowadza w formie zaliczenia lub egzaminu nauczyciel akademicki prowadzący moduł/przedmiot lub formę zajęć dydaktycznych.
 3. Nauczyciel akademicki prowadzący dany moduł/przedmiot lub jego formę na zakończenie tych zajęć jest zobowiązany do wpisania oceny do dokumentacji przebiegu studiów.
 4. Zajęcia dydaktyczne mogą się kończyć wpisem "zal." (zaliczone), jeżeli w programie kształcenia treści programowe/zakładane efekty kształcenia nie podlegają ocenie, jednak wymagają potwierdzenia osiągnięcia ich przez słuchacza.
 5. W szczególnych wypadkach spowodowanych między innymi długotrwałą nieobecnością w pracy nauczyciela obowiązki, o których mowa w ust. 3, może zrealizować inny nauczyciel akademicki wyznaczony przez kierownika katedry/zakładu lub kierownika studiów.
 6. Zajęcia dydaktyczne oraz weryfikacja wiedzy, umiejętności i postaw mogą być prowadzone w języku obcym w zakresie i na warunkach określonych przez radę jednostki prowadzącej studia.

Zaliczanie semestru studiów I SKREŚLANIE Z LISTY słuchaczy

§ 13

 1. Okresem rozliczeniowym jest
 2. Warunkiem zaliczenia semestru studiów jest uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych w planie studiów.
 3. Przy zaliczeniach i egzaminach modułu/przedmiotu stosuje się następujące oceny:
Ocena słowna (skrót)

Ocena/

wg ECTS

Opis wymaganych kryteriów

Stopień

osiągnięcia efektów, %

bardzo   dobry (bdb)

5,0

A

osiągnięcie   zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty ≥ 91

dobry   plus

(db   plus)

4,5

B

osiągnięcie   zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z   pewnymi błędami lub nieścisłościami 81-90
dobry   (db)

4,0

C

osiągnięcie   zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych   aspektów 71-80
dostateczny   plus (dst. plus)

3,5

D

osiągnięcie   zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów   lub z istotnymi nieścisłościami 61-70
dostateczny   (dst.)  

3,0

E

osiągnięcie   zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub   z poważnymi nieścisłościami 51-60
niedostateczny   (ndst.)

2,0

F

brak   osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia ≤50
 1. W przypadku wystawiania oceny średniej na podstawie kilku ocen cząstkowych stosuje się następującą zasadę:
Ocena słowna   (skrót) Ocena Średnia z ocen cząstkowych
bardzo dobry   (bdb) 5,0 4,76
dobry plus (db   plus) 4,5 4,26-4,75
dobry (db) 4,0 3,76-4,25
dostateczny   plus (dst plus) 3,5 3,26-3,75
dostateczny   (dst)   3,0 3,00-3,25
niedostateczny   (ndst) 2,0 <3,00

§ 14

 1. Słuchacz studiów podyplomowych zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:

a) niepodjęcia nauki,

b) rezygnacji ze studiów,

c) niezaliczenia w terminie zajęć przewidzianych planem studiów,

d) niewniesienia w terminie opłat za studia,

e) niepodpisania umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne.

 1. Skreślenia z listy słuchaczy studiów podyplomowych dokonuje kierownik studiów.
 2. Decyzja o skreśleniu z listy słuchaczy zawiera przyczyny skreślenia i zostaje wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wydana osobiście za potwierdzeniem odbioru na kopii decyzji.
 3. Od decyzji o skreśleniu przysługuje odwołanie do prorektora ds. dydaktycznych i studenckich. Decyzja prorektora jest ostateczna.
 4. Zaliczenie semestru studiów jest odnotowywane przez kierownika studiów podyplomowych w karcie okresowych osiągnięć słuchacza oraz w indeksie.
  1. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwa ukończenia tych studiów.
  2. Warunkiem wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie określonych w programie kształcenia tych studiów efektów kształcenia i co najmniej 30 punktów ECTS, złożenie egzaminów oraz złożenie pracy końcowej lub egzaminu końcowego, jeżeli przewiduje to program kształcenia studiów podyplomowych.
  3. Decyzja co do sposobu określenia wyniku ukończenia studiów podyplomowych na świadectwie jest określona w planie studiów.

§ l5

Prawo wznowienia na studiach podyplomowych przysługuje osobie skreślonej z listy słuchaczy tych studiów, jeżeli przerwa w studiach nie trwała dłużej niż dwa lata. Decyzję o wznowieniu podejmuje kierownik studiów.

§ 16

 1. Słuchaczowi nie przysługuje prawo do odbywania zajęć według indywidualnego toku studiów.
 2. Kierownik studiów w uzasadnionych przypadkach może zwolnić słuchacza z obowiązku udziału w wybranych zajęciach przewidzianych programem studiów, a także zaliczyć zrealizowane przez słuchacza zajęcia, jeżeli słuchacz uzyskał z nich zaliczenie w ramach innych zajęć organizowanych w Uniwersytecie, odpowiadających zakresem tematycznym oraz ilością godzin dydaktycznych programowi studiów podyplomowych.
 3. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierownik studiów może wyrazić zgodę, w porozumieniu z prowadzącym zajęcia, na eksternistyczne zaliczenie zajęć przez słuchacza.

Prawa i obowiązki słuchaczy studiów podyplomowych

§ 17

Słuchacz studiów podyplomowych ma prawo do:

 1. korzystania z pomieszczeń, urządzeń i innych środków materialnych służących do realizacji programu studiów,
 2. korzystania z zasobów bibliotecznych,
 3. korzystania z konsultacji z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia,
 4. wglądu do swoich pisemnych prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych,
 5. wyrażania opinii o jakości kształcenia na studiach podyplomowych np. w formie ankiety,
 6. zgłaszania wszelkich uwag kierownikowi studiów podyplomowych dotyczących organizacji, programu studiów oraz pracy nauczycieli akademickich i administracji.

§ 18

Słuchacz studiów podyplomowych zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania postanowień regulaminu studiów podyplomowych,
 2. uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych,
 3. terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i innych obowiązków przewidzianych planem studiów,
 4. zawarcia z uczelnią pisemnej umowy określającej warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach podyplomowych.
 5. terminowego wnoszenia wymaganych opłat.

słuchacze BĘDĄCY OSOBAMI NIEPEŁNOPSRAWNYMI

§ 19

 1. Działania podejmowane w Uniwersytecie na rzecz słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi koordynuje Uczelniany specjalista ds. studentów i doktorantów niepełnosprawnych.
 2. Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe jest zobowiązana w miarę dostępnych środków i możliwości lokalowych, technicznych i finansowych do dostosowania warunków realizacji zajęć, egzaminów i zaliczeń do potrzeb słuchaczy niepełnosprawnych.
 3. Na wniosek słuchacza będącego osobą niepełnosprawną egzaminatorzy oraz osoby uprawnione do zaliczania przedmiotów mogą wyznaczyć indywidualne terminy oraz formy egzaminów bądź zaliczeń.
 4. Za zgodą prorektora ds. dydaktycznych i studenckich słuchaczom niepełnosprawnym przysługuje możliwość uczestniczenia w zajęciach wraz z tłumaczem języka migowego lub asystentem osób ruchowo niepełnosprawnych i niewidomych.
 5. Osoby towarzyszące lub tłumacze języka migowego mogą uczestniczyć w zaliczeniach lub egzaminach, z wyjątkiem sytuacji gdy osoba towarzysząca jest merytorycznie bądź zawodowo związana z przedmiotem, z którego słuchacz składa egzamin lub zaliczenie.
 6. Słuchacze będący osobami niepełnosprawnymi mogą, w miarę dostępnych możliwości, otrzymać pomoce naukowe, jakimi dysponuje Uniwersytet.
 7. W każdym przypadku słuchaczowi będącemu osobą niepełnosprawną przysługuje niezbędna pomoc ze strony pracowników Uniwersytetu w zakresie korzystania z urządzeń, infrastruktury i pomocy naukowych.

ODPŁATNOŚĆ za studia i usługi edukacyjne

§ 20

 1. Uczestnik studiów podyplomowych wnosi opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach podyplomowych,
 2. Szczegółowe zasady pobierania opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z tych opłat określa uchwała Senatu UTP.
 3. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne na studiach podyplomowych określa umowa zawarta w formie pisemnej między uczelnią, a słuchaczem studiów podyplomowych.
 4. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 zatwierdza prorektor ds. dydaktycznych i studenckich oraz kwestor na podstawie kosztorysu, odrębnego dla każdej edycji studiów.
 5. Studia lub słuchacze studiów mogą być finansowani lub dofinansowywani przez instytucjezewnętrzne, w tym ze środków europejskich.
 6. Uregulowanie wszystkich płatności jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia do zdawania egzaminu końcowego, złożenia pracy końcowej i wydania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
 7. Słuchacz studiów podyplomowych jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za studia w terminie ustalonym przez kierownika studiów.
 8. Brak wniesionej opłaty jest traktowane jako rezygnacja ze studiów i skutkuje skreśleniem z listy słuchaczy studiów.

§ 21

 1. Studia podyplomowe są samofinansującą się formą zajęć dydaktycznych, dla której jest sporządzany kosztorys, odrębny dla każdej edycji.
 2. Kosztorys (planowany i końcowy) sporządza kierownik studiów podyplomowych i przedkłada do zatwierdzenia przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich i kwestora.
 3. Kosztorys planowany należy złożyć razem z wnioskiem o uruchomienie nowej edycji studiów.
 4. Kosztorys końcowy należy złożyć po zakończeniu edycji kształcenia.

Dokumentacja toku studiów podyplomowych

§ 22

 1. Jednostka organizacyjna prowadząca studia podyplomowe zobowiązana jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów słuchaczy tych studiów.
 2. Dokumentacja przebiegu studiów może być prowadzona za pomocą elektronicznego systemu obsługi studiów.
 3. Słuchacz może otrzymać zaświadczenie o odbywaniu studiów, które na wniosek słuchacza wydaje kierownik studiów.
 4. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów słuchaczy tych studiów oraz toku studiów określa zarządzenie rektora.

Postanowienia końcowe

§ 23

 1. W sprawach indywidualnych, nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących słuchaczy studiów podyplomowych decyzje podejmuje prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.
 2. Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich studiów podyplomowych w UTP.
 3. Niniejszy regulamin studiów podyplomowych wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 r.
FSS logoNorway Grants