Informacje o studiach
logo logo

Budownictwo energooszczędne 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015 /2016

 

 1. Ogólna charakterystyka studiów, w tym koncepcji i celów kształcenia

 2. Grupy zawodowe do których oferta studiów podyplomowych jest kierowana

 3. Opis efektów i organizacji procesu kształcenia

 4. Specjalistyczna baza dydaktyczna i badawcza

 5. Finansowanie studiów podyplomowych

 6. Dane szczegółowe

     Zał.1. Efekty kształceniapdf icon small

     Zał.2. Plan Studiówpdf icon small

 

 

 

 

1.Ogólna charakterystyka studiów, w tym koncepcji i celów kształcenia

Konieczność powołania studiów podyplomowych na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy wynika z przyjętych i uchwalonych w ostatnich latach aktów prawnych.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 27 października 2012 roku w sprawie efektywności energetycznej nałożyła obowiązek obniżenia, do 2020 roku, o 20% zużycie energii pierwotnej. Biorąc pod uwagę fakt, że sektor budownictwa odpowiada w UE za 40% końcowego zużycia energii, inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej w tym sektorze jest szczególnie ważne i niezbędne. Bardzo ważne jest zatem kształcenie kadry, która będzie posiadała kompleksową i efektywną wiedzę związaną ze środowiskiem i zmianami klimatycznymi. Poza tym będzie odpowiednio przygotowana do zintegrowanego projektowania obiektów budowlanych, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Celem kształcenia na studiach podyplomowych „Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energiijest zdobycie przez słuchaczy umiejętności i wiedzy z zakresu projektowania zintegrowanego energooszczędnego budownictwa, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zintegrowane projektowanie, do którego mają przygotować studia podyplomowe polegać będzie na nauczeniu umiejętności doboru odpowiedniej lokalizacji i właściwym usytuowaniu obiektu budowlanego, doborze bryły (kształt,wymiary), stosowaniu energooszczędnych i trwałych materiałów konstrukcyjnych oraz na zaprojektowaniu wysokowydajnych instalacji wykorzystujących efektywne odnawialne źródła energii. Pozyskana przez słuchaczy podczas realizacji studiów umiejętność projektowania obiektów budowlanych zwiększyistotnie efektywność energetyczną budynków, co z kolei wpłynie na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, czyli zmniejszy negatywne oddziaływanie inwestycji na zmiany klimatyczne.

Do tej pory podczas projektowania i wykonawstwa brano pod uwagę najczęściej koszty realizacji inwestycji oraz czas jej wykonania. W ograniczonym zakresie interesowano się wydajnością energetyczną i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Program kształcenia na studiach podyplomowych ma zaś przygotować słuchaczy i przekonać ich do konieczności zwracania dużej uwagi na aspekty energooszczędności, podczas realizacji całego procesu budowlanego. Przygotowany program kształcenia ma więc za zadanie nie tylko uświadomić konieczność stosowania, np. energooszczędnych materiałów, czy odnawialnych źródeł energii, ale także przyczynić się do wzrostu kwalifikacji absolwentów w zakresie ich efektywnego wykorzystania zintegrowanego projektowania.

Program kształcenia na studiach podyplomowych „Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energiia w szczególności efekty kształcenia oraz liczba punktów ECTS przypisanych poszczególnym przedmiotom, przygotowano uwzględniając wyniki analizy istniejących i dostępnych programów kształcenia w zakresie budownictwa energooszczędnego oraz odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Przygotowany program studiów podyplomowych odpowiada nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiającym się na poziomie krajowym w zakresie budownictwa energooszczędnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; w ramach implementacji przepisów oraz założeń projektów:

 • znowelizowanej Dyrektywy UE z dnia 09.06.2010 roku dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków,
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalne Programy Operacyjne i inne programy przewidziane do realizacji w latach 2014-2020 propagujące energooszczędną gospodarkę niskoemisyjną
 • komunikat Komisji Europejskiej z dnia 31.07.2014 roku wprowadzający nową strategię ożywienia sektora budownictwa w UE, która ma opierać się w głównej mierze na promowaniu budownictwa energooszczędnego.

W trakcie opracowywania programu kształcenia na studiach podyplomowych „Budownictwo energooszczędne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska współpracował z przedstawicielami różnych podmiotów gospodarczych, mających doświadczenie z zakresu projektowania obiektów energooszczędnych, z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności firm:

 • ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. ul. Jacewo 76, 88-100 Inowrocław,
 • SOLBET Sp. z o.o. ul. Toruńska 71, 86-050 Solec Kujawski,
 • FORT Polska Sp. z o.o. ul. Nowotoruńska 8, 85-840 Bydgoszcz,
 • EKOBUT Sp. z o.o. ul. Nad torem 11, 86-300 Grudziądz,
 • Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe PROMONT BUJAK Sp. komandytowa, ul. Jagiellońska 35, 85-097 Bydgoszcz.

 

 

 

2.Grupy zawodowe do których oferta studiów podyplomowych jest kierowana

Studia podyplomowe adresowane są do słuchaczy, którzy ukończyli co najmniej pierwszy stopień studiów inżynierskich na kierunkach: architektura i urbanistyka, budownictwo, ochrona lub inżynieria środowiska. Przewiduje się ścisłą współpracę z partnerami z przemysłu (projektowanie, wykonawstwo) w celu zapewnienia bezpośredniego transferu wiedzy z Uczelni do firm.

 

 

 

3.Opis efektów i organizacji procesu kształcenia

Realizacja studiów podyplomowych wpłynie pozytywnie na proces projektowania nowoczesnych obiektów budowlanych. Opracowany program zintegrowanego nauczania dotyczący projektowania energooszczędnych budynków z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii będzie służył słuchaczom podczas realizacji procesu dydaktycznego oraz będzie udostępniany także przedsiębiorstwom. Przedstawiona w programie studiów innowacyjna metoda zintegrowanego projektowania obiektów energooszczędnych, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju jest rozwiązaniem niespotykanym na innych uczelniach. Zastosowanie tej metody nauczania pozwoli słuchaczom studiów podyplomowych na korzystanie z uzyskanych efektów kształcenia podczas całej pracy zawodowej projektanta obiektów budowlanych.

Opracowano zakładane szczegółowe efekty kształcenia dla Studiów Podyplomowych (załącznik nr 1) oraz matrycę efektów kształcenia. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska planuje rozpocząć kształcenie w roku akademickim 2015/2016, według planu nr I (załącznik nr 2) jako studia niestacjonarne – w trybie zjazdów piątek (po godz. 16.00), sobota, niedziela. Łączna liczba godzin realizowana w trakcie dwóch semestrów wynosi 408. Dla każdego z przewidzianych w planie przedmiotów opracowano szczegółowe moduły kształcenia (sylabusy).

Zakładane efekty kształcenia opracowano z uzgodnieniem interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych m.in. oraz przedstawiciele wielu firm projektowych i wykonawczych w zakresu architektury i urbanistyki, budownictwa oraz inżynierii środowiska.

Weryfikacja osiągniętych efektów kształcenia będzie przeprowadzana podczas praktycznych ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych i projektowych oraz poprzez zdanie na ocenę pozytywną egzaminów semestralnych. Efektem końcowym Studiów Podyplomowych jest napisanie pracy końcowej.

 

 

 

4.Specjalistyczna baza dydaktyczna i badawcza

Do realizacji procesów kształcenia na Studiach Podyplomowych wykorzystana będzie baza dydaktyczna i badawcza Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy, spełniająca wymagania w zakresie planu studiów.

 

 

 

5.Finansowanie studiów podyplomowych

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP w Bydgoszczy realizuje projekt, na który uzyskał dofinansowanie ramach działania Rozwój Polskich Uczelni. Operatorami działania jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy został ustanowiony w ramach funduszy norweskich oraz funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przygotowanie programu Studiów Podyplomowych, ich uruchomienie oraz kształcenie na tych studiach w roku akademickim 2015/2016 stanowią jedno z działań finansowanych ze środków uzyskanych na realizację w/w projektu.

 

 

 

6.Dane szczegółowe.

CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW
Nazwa studiów podyplomowych

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Kierownik studiów dr inż. Elżbieta Piotrowska
Obszar kształcenia, w który wpisują   się studia podyplomowe obszar   nauk technicznych
Kierunek studiów, z którym związane są   studia podyplomowe architektura   i urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska (studia   inżynierskie)
Jednostka prowadząca studia

Wydział   Budownictwa, Architektury

i   Inżynierii Środowiska

Edycja studiów pierwsza
Realizacja wg programu studiów nr I
Liczba semestrów 2
Liczba punktów ECTS 60
Planowany termin rozpoczęcia   kształcenia (czas trwania) od 01.10.2015 roku do 31.05.2016   roku
UCZESTNICY
Oczekiwane kompetencje kandydata na   studia podyplomowe Studia   Podyplomowe kierowane są do osób, które posiadają dyplom ukończenia studia   wyższe uzyskany na jednym z następujących kierunków: architektura i   urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, z   tytułem zawodowym: „inżyniera” albo „inżyniera architekta” albo „magistra   inżyniera” albo magistra inżyniera architekta”.
Zasady rekrutacji Warunkiem   przyjęcia na studia jest dyplom ukończenia studiów wyższych I. lub II.   stopnia na kierunkach architektura i urbanistyka, budownictwo, inżynieria   środowiska, ochrona środowiska (studia inżynierskie), złożenie kompletu   dokumentów w ustalonym terminie i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego   zgodnie z zasadami podanymi w załączniku nr 6
Limit przyjęć 40 osób
Warunki uzyskania świadectwa   ukończenia studiów

-       zdane pozytywnie końcowe egzaminy semestralne,

-       napisanie pracy końcowej

EFEKTY KSZTAŁCENIA
Efekty kształcenia wg załączników nr 1 i 2
Uchwała rady jednostki   zatwierdzająca projekt efektów kształcenia dla programu studiów w formie   załącznika
Uchwała rady jednostki   zatwierdzająca program kształcenia zgodny z określonymi przez Senat efektami   kształcenia i wytycznymi Senatu w formie załącznika
Opis kwalifikacji absolwenta studiów   podyplomowych Absolwent jest przygotowany do zintegrowanego   projektowania, co znacznie wpłynie na poprawę komunikowania się na poziomie   projektowania poszczególnych branż. Wzrośnie także jego świadomość dotycząca   problemów ochrony środowiska oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Wymiar i zasady odbywania praktyk,   jeżeli są przewidziane w planie studiów program   studiów nie przewiduje
WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ   DYDAKTYCZNYCH
Ogólna liczba godzin, w tym: 408   godzin
Liczba godzin zajęć teoretycznych   (wykłady, seminaria) 208   godzin
Liczba godzin zajęć praktycznych   (ćwiczenia laboratoryjne, audytoryjne, projektowe) 200   godzin
Plan studiów wg   załącznika nr 2
Opis poszczególnych modułów   kształcenia (sylabusy) wg   załącznika nr 3
KOSZT STUDIÓW
Przewidywany całkowity koszt studiów -
Przewidywana odpłatność jednego   uczestnika -
Inne -
FSS logoNorway Grants