Zasady postępowania kwalifikacyjnego
logo logo

Budownictwo energooszczędne 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

I. Zasady postępowania klasyfikacyjnego

II. Wymagane dokumenty, terminy ich składania, ogłaszanie wyników

III. Tryb postępowania odwoławczego

IV. Rekrutacja uzupełniająca

V. Przepisy końcowe

  

I. ZASADY POSTĘPOWANIA KLASYFIKACYJNEGO

1) Podstawą do przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub inżyniera architekta, studiów drugiego stopnia z tytułem magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta (po wcześniejszym ukończeniu studiów inżynierskich) lub jednolitych studiów magisterskich z tytułem magistra inżyniera lub magistra inżyniera architekta na jednym z następujących kierunków: budownictwo, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska lub ochrona środowiska oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie i spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego zgodnie z zasadami podanymi poniżej.

2) W przypadku ukończenia przez kandydata studiów pierwszego stopnia na dowolnym kierunku i drugiego stopnia na jednym z kierunków: budownictwo, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska lub ochrona środowiska jest on obowiązany przedstawić na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego dyplom studiów drugiego stopnia. W przypadku ukończenia przez kandydata studiów pierwszego stopnia na jednym w wymienionych kierunków i studiów drugiego stopnia na innym kierunku jest on obowiązany przedstawić na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego dyplom studiów pierwszego stopnia. Studia drugiego stopnia uznaje się za ukończone, jeśli kandydat ukończył je przed dniem złożenia przez niego kompletu dokumentów.

3) Kandydat, który posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą może ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe, jeżeli dyplom ten został uznany na podstawie umowy międzynarodowej albo uznany za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którego system szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, może być uznany na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Do zagranicznego dyplomu kandydat załącza kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (np. suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

4) Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów procentowych wynikających z oceny uzyskanej na dyplomie i oceny rozmowy kwalifikacyjnej. Na kolejnych pozycjach listy rankingowej umieszczani są kandydaci zgodnie z malejącą kolejnością liczby zdobytych przez nich punktów procentowych.

5) Rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów przeprowadza komisja kwalifikacyjna, złożona z nie mniej niż 3 członków powołanych przez dziekana.

6) Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy podstawowych zagadnień z zakresu budownictwa, architektury i urbanistyki, inżynierii środowiska i ochrona środowiska ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej
z budownictwem energooszczędnym.

7) Każda komisja dokonuje oceny rozmowy kwalifikacyjnej przyznając kandydatowi liczbę punktów procentowych w zakresie od 0% do 100%.

8) Sumę punktów procentowych, decydującą o pozycji kandydata na liście rankingowej, oblicza się ze wzoru:

Σ = D/Dm × 40% + R × 0,6

gdzie:

Σ – suma punktów procentowych uzyskana przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym

D – ocena uzyskana przez kandydata na dyplomie

Dm – maksymalna ocena możliwa do uzyskania przez kandydata na dyplomie

R – ocena uzyskana przez kandydata podczas rozmowy kwalifikacyjnej, wyrażona w procentach

9) Na studia są przyjmowani kandydaci z najwyższą liczbą punktów procentowych (czyli zajmujący najwyższe pozycje na liście rankingowej) do momentu wyczerpania limitu miejsc.

10) W przypadku uzyskania przez dwóch lub większą liczbę kandydatów identycznej liczby punktów procentowych, kandydaci ci zajmują jedną pozycję ex aequo na liście rankingowej.

11) W przypadku grupy kandydatów zajmujących jedną pozycję ex aequo na liście rankingowej, gdy limit miejsc uniemożliwia przyjęcie na studia całej grupy, o przyjęciu w pierwszej kolejności decyduje lepszy wynik rozmowy kwalifikacyjnej, a w drugiej kolejności data złożenia kompletu dokumentów.

 

 

II. WYMAGANE DOKUMENTY, TERMINY ICH SKŁADANIA, OGŁASZANIE WYNIKÓW

1. Wykaz dokumentów

1) Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobowiązany jest złożyć w teczce tekturowej z opisem (imię i nazwisko, wydział, kierunek, forma i rodzaj studiów) komplet dokumentów zawierający:

  • podanie na ustalonym formularzu,
  • kwestionariusz osobowy,
  • dyplom ukończenia studiów w oryginale – do wglądu uczelni (wykonania kserokopii),
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
  • 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów podyplomowych; w roku akademickim 2015/16 postępowanie kwalifikacyjne jest nieodpłatne dla kandydatów.

2) Dokumenty należy złożyć w punkcie rekrutacyjnym, który znajduje się w budynku UTP
w Bydgoszczy przy ul. Kaliskiego 7, budynek 2.2, pokój 209.

3) Kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

4) Dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających dyplom wystawiony na inne nazwisko niż obecne).

2. Termin rejestracji i składania dokumentów

Termin rejestracji i składania dokumentów na studia podyplomowe dla rekrutacji podstawowej i,
w razie potrzeby, dla rekrutacji uzupełniającej ustala kierownik studiów.

3. Przebieg procesu rekrutacyjnego dla rekrutacji podstawowej i uzupełniającej

1) Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie formularza znajdującego się na stronie http://budownictwoenergooszczedne.utp.edu.pl w zakładce Rekrutacja/Rejestracja kandydatów Podczas rejestracji kandydat podaje podstawowe dane osobowe oraz kontaktowe.

2) Kandydat składa wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie. Decydujący jest dzień i godzina dostarczenia dokumentów.

3) Dokonywana jest ocena kompletności i zgodności z wymogami złożonych dokumentów, decydująca o dopuszczeniu kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej.

4) Kandydat jest informowany listownie lub drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej jest on informowany o miejscu i terminie tej rozmowy.

5) Na podstawie oceny z dyplomu i wyniku rozmowy kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów decydująca o przyjęciu na studia.

6) Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu klasyfikacyjnym otrzymuje pisemną decyzję
o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.

4. Ogłoszenie wyników

Wyniki postępowania klasyfikacyjnego dotyczące danego kandydata są ogłaszane przez wywieszenie imiennych list na tablicy ogłoszeń Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, a także kandydat otrzymuje pisemną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podyplomowe.

 

 

III. TRYB POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO

1) Od wyników postępowania kwalifikacyjnego kandydatom, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego i nie zostali przyjęci na studia, w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo złożenia odwołania do kierownika studiów.

2) Kierownik studiów rozpatruje jedynie odwołania wynikające z nieprawidłowego przebiegu postępowania klasyfikacyjnego i podejmuje decyzje w trybie odwoławczym.

 

  

IV. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

1) W przypadku, gdy limit miejsc nie został wypełniony, może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

2) Terminy przyjmowania dokumentów oraz terminy postępowania klasyfikacyjnego określa kierownik studiów

3) Skład komisji rekrutacyjnej oraz zasady klasyfikacji kandydatów są analogiczne jak dla rekrutacji podstawowej.

 

   

V. PRZEPISY KOŃCOWE

1) Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe dokumenty:

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku studiów,
  • kserokopia paszportu,
  • ważna wiza/karta pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce,
  • polisa ubezpieczeniowa lub potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej,
  • potwierdzenie znajomości języka polskiego.

2) Kandydaci niepełnosprawni lub przewlekle chorzy posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, podlegają takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak wszyscy inni kandydaci. Kandydatom niepełnosprawnym zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju
i stopnia niepełnosprawności, po wcześniejszym zgłoszeniu się w punkcie rekrutacyjnym.

3) Studia podyplomowe są odpłatne. Wysokość opłat zatwierdza prorektor ds. dydaktycznych
i studenckich oraz kwestor na podstawie kosztorysu, odrębnego dla każdej edycji studiów.

4) W roku akademickim 2015/16 studia podyplomowe są nieodpłatne.

5) Uruchomienie studiów podyplomowych uzależnione jest od liczby kandydatów.

FSS logoNorway Grants