Opis studiów
logo logo

Budownictwo energooszczędne 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

Założenia dotyczące nowego kierunku studiów

Studia adresowane są do studentów, którzy ukończyli co najmniej I. stopień studiów, a zwłaszcza absolwentów kierunku architektura i urbanistyka, budownictwo, ochrona i inżynieria środowiska. Przewiduje się ścisłą współpracę z partnerami z przemysłu budowlanego (projektowanie, wykonawstwo) w celu zapewnienia bezpośredniego transferu wiedzy z uczelni do przemysłu. Planuje się przygotować program kształcenia zintegrowanego, wdrożyć go i przeprowadzić roczne studia realizujące ten program. Zakłada się, że w czasie trwania projektu przeprowadzi się cały cykl 1-rocznych studiów dla 40 słuchaczy (2 gr.).

W ciągu ostatnich 10 l. w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność PKB spadła ok. o 1/3. Postęp ten to przede wszystkim: przedsięwzięcia termo-modernizacyjne, modernizacja oświetlenia ulicznego i optymalizacja procesów przemysłowych. Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest ok.3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i ok.2 razy niższa niż średnia w krajach UE. Główne postanowienia nowej Dyrektywy nakładają na państwa UE m.in. następujące obowiązki:
-ustanowienia długoterminowej strategii wspierania inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych zarówno publicznych, jak i prywatnych;
-zapewnienia poddawania renowacji, od 01.01.2014r., 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków administracji rządowej w celu spełnienia wymogów odpowiadających przynajmniej minimalnym standardom wyznaczonym dla nowych budynków, zgodnie z założeniem, że budynki administracji publicznej mają stanowić wzorzec dla pozostałych.

Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione są przedstawione w projekcie potrzeby kształcenia absolwentów w zakresie zintegrowanego projektowania energooszczędnych inwestycji budowlanych z wykorzystaniem efektywnych źródeł energii odnawialnej. Po zakończeniu przewidzianego w projekcie 1-rocznego modułu kształcenia przewiduje się finansowanie studiów z innych źródeł.

FSS logoNorway Grants