Cele
logo logo

Budownictwo energooszczędne 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii 

Celem podstawowym projektu jest wdrożenie innowacyjnych programów studiów uwzględniających projektowanie zintegrowane energooszczędnego budownictwa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Cele szczegółowe to:

  • analiza oczekiwań pracodawców,
  • przygotowanie programu kształcenia zintegrowanego,
  • opracowanie materiałów dydaktycznych,
  • wdrożenie kształcenia zintegrowanego.

Głównym rezultatem projektu będzie:

  • uruchomienie studiów (2gr. x 20 studentów),
  • wydanie publikacji (2 szt.),
  • organizacja seminariów,
  • wyjazdy do firm i na targi edukacyjne.

Nowy kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w tym zakresie.

Zintegrowane projektowanie polegać będzie na doborze odpowiedniej lokalizacji i właściwym usytuowaniu obiektu budowlanego, doborze bryły (kształt, wymiary),stosowaniu energooszczędnych i trwałych materiałów konstrukcyjnych oraz na zaprojektowaniu wysokowydajnych instalacji wykorzystujących efektywne odnawialne źródła energii. Umiejętność projektowania obiektów budowlanych zwiększy istotnie efektywność energetyczną budynków, co zmniejszy emisję zanieczyszczeń, czyli zmniejszy negatywne zmiany klimatyczne.

Do tej pory podczas projektowania i wykonawstwa brano pod uwagę najczęściej koszty realizacji inwestycji oraz czas jej wykonania. W ograniczonym zakresie interesowano się wydajnością energetyczną i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. UE w 2012r. przyjęła Dyrektywę PE i Rady 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej. Nowa Dyrektywa nałożyła obowiązek obniżenia o 20% zużycia energii pierwotnej do 2020r. Biorąc pod uwagę fakt, że sektor budownictwa odpowiada za 40% końcowego zużycia energii w UE powoduje, że inwestowanie w poprawę efektywności energetycznej w tym sektorze są szczególnie ważne i niezbędne. Bardzo ważne jest więc kształcenie kadry, która będzie posiadała efektywną wiedzę związaną ze środowiskiem i zmianami klimatycznymi. Będzie poza tym odpowiednio przygotowana do zintegrowanego projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju i z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

Studia adresowane są do studentów, którzy ukończyli co najmniej I. stopień studiów, a zwłaszcza absolwentów kierunku studiów architektura i urbanistyka, budownictwo, ochrona i inżynieria środowiska.

Przewiduje się ścisłą współpracę z partnerami z przemysłu (projektowanie, wykonawstwo) w celu zapewnienia bezpośredniego transferu wiedzy z uczelni do firm, do przemysłu.

FSS logoNorway Grants